台獨這條路    rdrcntr:3457 2007-06-16
簡忠松2003-11-00

台獨這條路

筆名:簡勇•本名:簡忠松

台獨這條路坎坎坷坷真歹行。歷史有記載,唐山過台灣就是祖先爭取生存,脫離暴政兮生路。但是台灣這個寶島毋但是祖先奠基息腳兮所在,這也是唐山歷代政權嚴徵苛稅兮對象。外來政權,西班牙、荷蘭人、葡萄牙人剝削奴役兮殖民地;這所在更是鄭成功反清復明、日本帝國揚威東南亞兮樣板;蔣介石政權反攻大陸兮跳板。歷史講起祖先代代三年一小反,五年一大變,但是回頭祖先「番仔反」攏是為三頓;抗暴就是求公道。在國民黨來台以前兮台灣意識亦就是中國意識,當家作主兮意念就要在一九四七年二二八事件了後才開始。二二八事件了後謝雪紅奔向中國;廖文毅奔向日本擔當台灣共和國臨時政府大統領。後來廖文毅向國民黨投誠,台獨就由日本與美國兮台灣青年延續行這條路。

 我在一九六九年來到Cncinnati大學,來到Cincinnati就認識蔡垂憲與范良英尪某;尹真愛與台灣留學生做夥吃飯飲酒。無多久我開始收到台灣青年;台灣青年所寫兮與我在台灣時所看到真實在。國民黨是流亡政權,國民黨兮本質,國民黨貪污腐敗,農民受剝削;萬年國會無理;二二八大屠殺真象;日本與美國兮台獨運動史等等。彼時反越戰美國青年兮言論真自由;尹自由到會得包圍學校兮行政大樓。這種自由在台灣連想就毋敢想。一九七○年黃文雄刺殺蔣經國;這個大新聞予台灣人真大兮鼓舞;我與同鄉向在地同鄉募款救援黃文雄與鄭自才;黃文雄是台灣人兮英雄;一個斯文兮學者居然會用行動來制裁蔣經國。

 一九七○年底由陳隆志宣誓,我正式加入台灣獨立聯盟;陳隆志當時是聯盟兮外交主委。我彼時陣對張燦鍙、陳隆志、羅福全等非常佩服;尹有學問,但是尹寧願行台獨這條路毋肯與國民黨妥協。以尹兮學歷與才智,若是尹肯,相信尹是會得當官發財,但是尹選擇台獨這條路。

 彭明敏教授為著散發台灣自主言論互國民黨判罪並受日夜監視。伊是蔣經國時兮典範青年,但是伊選擇台獨這條路。一九七一年彭明敏由日本兮盟員宋重陽用假護照將伊救出台灣;從此彭明敏行上台獨兮不歸路。一九七一年在New York舉行兮民眾大會予我與真多台灣人感動到流目屎,台灣獨立兮希望是真大啊!

 許信良、張金策、吳銘輝等等奔離逃亡海外;尹也參與台灣人獨立運動陣營。

 一九七九年底美麗島事件發生,休士頓同鄉大規模示威抗議國民黨暴行。一九八○年林義雄老母與雙生查某囡受害,休士頓鄉親更是憤慨,示威抗議兮聲音更是有力。

 休士頓兮鄉親在台獨這條路所表現兮是發自心底兮真正感受。陳文成事件、鄭南榕自焚事件,休士頓攏用上大兮聲音發出上有力兮抗議。

 我對一九四七年發生兮二二八事件在來美國了後才由台灣青年月刊知曉。小孩時陣大人講起二二八攏驚囝仔來聽到;初中時常去宜蘭阿公兮厝;但是攏毋曾看到大舅,後來阮阿母來美國才證實大舅是二二八時與當時宜蘭醫院院長郭章垣醫師互國民黨兵仔在頭城活埋。在休士頓為二二八向國民黨示威時逢到李榮達,彼時陣才知伊是二二八受害者,在宜蘭執業李瑞峰律師兮後生。李榮達兮阿母講出彼段悲慘兮過去,榮達仔拜託我寫一篇向李登輝陳情兮批信。

 一九八九年二二八建碑委員會徵選二二八紀念碑設計圖,我決定參選;我用台灣悲劇與新生做為設計主題:第一部份是台灣人投入祖國懷抱兮美夢成空;設計用四面高牆用仝一個圓兮四瓣構成。台灣人兮原本美夢是與祖國團圓,但是由於二二八兮致命打擊,夢想成空,遍體鱗傷;而且社會政治文化受著重大影響;省籍歧視,海洋性文化與大陸性文化衝突。設計上用四面高牆背面相互對立,圓心向外而且由西牆一支大刀將台灣地形由牆面剁落地面。遍體受傷兮台灣島嶼倒在四面牆內。設計兮第二部份是新生命共同體;這是用「台」字形象化來表達;圓水池與蓮葉將「台」字兮「ㄙ」設在「口」(O)上。新生命共同體代表台灣人行出二二八陰影,族群和諧共同立足在公義和平獨立兮台灣島上。這個設計亦就是台獨聯盟兮基本宗旨;脫離歷史悲劇重新建造獨立自主和平公義兮新國家。

 在作品送轉台灣以前,二二八犧牲者林茂生教授兮後生林宗義教授;二二八犧牲者郭章垣醫師兮查某囡等來休士頓。我邀請尹觀賞設計模型。郭勝華醫師講無可能入選;因為國民黨想要兮是抽象無人看有兮建築;我兮作品甚過寫實,尤其台灣獨立象徵甚過突出。

 在二二八紀念碑兮設計過程中我更深深感受國民黨外來政權對台灣人兮敵視,毋但無將台灣人看著同胞,尹甚至將台灣人看著敵人,將台灣看著尹兮勝利品。由於中國人兮自卑感,尹看到台灣人兮生活水準比尹較好,尹生妒忌心,所以用卑視台灣人,壓迫台灣人來平衡尹兮自卑心態,二二八兮慘劇就來發生。台灣人認賊作父得到二二八慘痛兮經驗;台灣唯有獨立這條路才是脫離中國霸權兮生路。今嗎台灣有紅頭生利人為著利益配合著統派政客強欲將台灣送予中國。因為台灣猶未獨立,中國在國際上到處打壓台灣。只有獨立,台灣才會真正脫離中國兮陰影;唯有獨立台灣才會避免二二八兮慘劇。

 台灣自一九七○年開始由農業轉型加工出口業,生態環境就受真大兮污染。國民黨優惠工業發展對於廢水、廢氣、工業廢棄物並無有效管制。以國民黨是一個外來政權聲聲「反攻大陸光復河山」兮過客心態來看,尹無正視環境污染問題咱是會得了解。台灣人民第一擺嘗到加工出口經濟起飛兮利益,尹無去考慮長遠資源永續兮重要咱亦是會得了解。一直到一九八○中期,台灣兮環境問題才一一顯露,抗爭事件不斷發生。但是國民黨政府依然是為企業護航,尹甚至將反對環境污染兮人看做流氓地痞。

 海外兮台灣人經過一九七○開始兮環境運動看到過去受破壞兮生態環境已經有復原兮成效;尹就有心來為台灣兮生態環境來想對策,提供美國兮科技保護台灣環境。李界木就將伊兮專長發起組織國際環境保護協會(IEPA; International Environmental Protection Association)來提供技術交換保護台灣環境。吳木盛博士就是創會會長;第一屆大會就在San Diego大學舉辦;有真多台灣兮環境保護教授學者專家來參加會議。會中大家認真發言討論;台灣來兮專家提出真多台灣政治社會因素造成環境與經濟兮問題。但是大家肯定美國兮環保經驗對台灣兮問題一定有相當兮幫助;尹希望海外會得提供環保技術來幫忙解決台灣兮環保問題。在會中施信民教授有講到宜蘭陳定南縣長反六輕兮代誌;施信民教授是德州大學得到博士轉去台灣大學擔當化工系教授,伊對台灣兮環境破壞情形真擔心。伊簡單報告反六輕兮情形但是並無詳細兮資料。

 環保協會大會了無多久,休士頓兮宜蘭同鄉吳宗朝由宜蘭帶出台塑所發兮籌建六輕廠環境評估報告;吳同鄉講是陳定南縣長交代伊交予我來做審查報告。

 我接到報告就複印送去吳木盛與李界木等國際環保協會專家,由尹就尹兮專門來評估。我將評估結果整理並且用真簡單兮數據來歸納六輕設廠在宜蘭冬山河兮無適當;六輕每日用水相當宜蘭縣四十五萬縣民兮用水量;每日廢水相當宜蘭縣農民所排出兮廢水量;每年使用原料量是全宜蘭每年稻米生產量兮57倍;每年生產兮化學產品是宜蘭每年生產稻米兮45倍。由這些簡單數據以及技術上、環境生態上兮評估,我建議六輕專案必須重新考慮。這個報告送到反六輕兮負責人了後,這本評估報告就變成反對六輕設廠兮基本論點。陳定南與王永慶在電視上兮六輕建廠辯論亦用這本評估報告做主要兮論述依據。陳定南兮魄力領導反六輕並且在六輕廠預定地建設出冬山河兮親水公園,留予台灣人一個清優美麗兮所在。海內外台灣人若提到宜蘭就會講著陳定南與伊兮冬山河親水公園。政治家應該有長遠兮眼光與美好兮遠景;冬山河若是變成塑膠工業區,我相信今仔日就無優美兮親水公園。

 但是台塑雖然受反對,尹猶然毋放棄在冬山河來設廠兮願望。尹想用收買地方民意代表來達成建廠兮目的。一九九一正月由五結來兮一陣鄉民代表來休士頓,尹講是來美國參觀台塑工廠兮環保設施;尹來拜訪我要聽我兮意見。尹來到休士頓,我就招環保人士參尹見面並且我發予每人一本由國際環保協會出名兮 "A Pollutional Trail -- The Formosa Plastics Story"。在會面了,記者會完了,有一個縣議員講我兮反六輕講法與陳定南兮講法仝款。

 由田秋堇領導兮反六輕團體為了完全將六輕趕出宜蘭,伊委託我邀請三位休士頓地區兮環保人士去台灣參加反六輕運動。我連絡Diane Wilson, Rick Abraham及一位環保記者。Diane Wilson在Port Lavaca討海捉蝦維生,伊一向反對台塑廠兮污染影響當地兮生態環境;Rick Abraham是休士頓地區Texans United負責人。Texans United專門反對大企業兮污染環境行為。

 尹三人視察台灣島兮污染情況並且參加羅東兮反六輕大會轉來休士頓就舉行記者招待會;休士頓兮所有電視台、報社攏有參加。在會場尹將尹帶來兮大標語「血肉護蘭陽,誓死反六輕」掛在會場,邱忠男與我亦接受記者兮質問與對答。

 Diane講伊非常受宜蘭鄉親為反六輕所表現兮熱情感動;伊講大會彼晚落大雨但是上萬兮群眾並毋離開。伊講伊看到一個光頭兮聖人(Sage,指林義雄)在現場真受群眾兮尊敬。伊交一張相予我,正是林義雄。

 一九八九年休士頓莊峻華由於思鄉甚過頭,精神上有支持未住兮感覺。伊睏未去有時要用針灸打火罐來治療穩定精神。為了返鄉治療思鄉病伊藉著返台參與立委選舉來製造新聞;同時伊向協調處處長、僑教中心主任等要求簽證返鄉。在報紙兮報導與伊用軟身手段一再要求協調處予伊十日兮簽證。莊峻華轉故鄉一親故鄉水土就轉來休士頓開始為扑破黑名單惡政來奮鬥。

 莊峻華開始調查休士頓地區受黑名單連累兮同鄉;伊總共證實有四十多人是列在黑名單。伊強向協調處與僑教中心借用僑教中心舉行黑名單聽證會;協調處與僑教中心在報紙報導下無理由拒絕。莊峻華連續幾仔擺舉辦聽證會攻擊黑名單政策。就在這段時間台獨聯盟也轟轟烈烈發動扑破黑名單爭取返鄉權兮運動。

 七十三歲兮陳翠玉女士為了返鄉飛了半個地球才提到簽證返鄉;伊轉到故鄉死在病院。吳秀惠醫師返鄉在機場原機送回,伊連看伊兮好朋友陳翠玉最後一面兮機會就無。

 蔡正隆、李憲榮等透過特殊管道返台參加世台會。蔡正隆在台灣頭走到台灣尾來宣傳台灣獨立,最後伊互國民黨強行驅逐離境。羅益世、林明哲亦轉到故鄉在公開場所現身。

 郭倍宏返鄉與國民黨軍警演出貓找老鼠兮彼齣戲是海外返鄉運動兮上高潮。李應元溜轉台灣在島內到處與情治人員鬥法。

 郭正光在海霸王大飯店台獨聯盟大會現場現身;伊兮機智與勇氣充分顯現郭正光對台灣獨立兮堅定意志與為信仰奉獻兮精神。

 台獨聯盟自一九九○宣佈遷台行動就有一致性兮行動。聯盟遷台兮決策主要是新生代盟員所促成兮。郭倍宏、李應元等少年輩兮創新觀念,實踐行動,突破迷思兮新觀點真受同志間兮認同。尹有勇氣挑戰老一輩兮思惟方式;扑破個人本位主義;檢討盟內兮老毛病。就對外來講,尹在公論報兮品質與觀點攏有真大兮改進;對世界其他本部,尹有魄力突破溝通上兮困難來求到共識,予聯盟兮腳步一致,行動兮力量增高。對少年輩兮活力與戰略我是真贊同與支持。郭倍宏與李應元分別擔任美國本部正副主席;郭倍宏指派我擔任財務主委員負責聯盟兮對外募款與聯盟財務收支兮工作。

 在返鄉運動與聯盟遷台兮行動過程中,有真多感動兮代誌;有同鄉交待返鄉與遷台是聯盟創造歷史兮時陣。有同鄉講過去尹無大力支持聯盟主要因為聯盟甚過老大,有真大兮包袱尹未得認同,但是聯盟遷台予尹對聯盟重新評價支持。

 我返鄉兮願望真強烈,但是我決心返鄉未得失去尊嚴。在反六輕時陣就有一個有權勢兮企業家聲稱伊會得替我安排返鄉;我向伊講這有失我兮原則。有一回休士頓商會組團回鄉做商務旅遊,彼時陣我是商會會員有機會隨團返鄉;但是協調處講我要寫「切結書」,在台毋做政治活動才准簽證;我無考慮就拒絕。我就決心用特殊管道返台。

 我透過律師改名申請新護照,我在Los Angeles協調處申請簽證,但是協調處查出我兮身份。

 全美台灣同鄉會返鄉團在一九九一年四月要乘新加坡班機返台;我與洪基隆等同志準備隨團上機。計劃上是到台北機場強行闖關。但是台北航警局用傳真通知新航我與洪基隆等人未得上機。大家在機場向新航抗議;洪基隆大聲連續抗議,我到今猶想未通洪基隆這個斯斯文文兮大學教授,怎有彼種氣力自頭到尾大聲抗議新航受國民黨指示來刁難台灣人兮返鄉。新航在Los Angeles同鄉兮抗議下決定取消彼班航機;新航事件亦變成台灣兮大新聞揭發黑名單兮惡政。

 一九九一年年底我到Los Angeles與郭倍宏商量進一步兮行動。倍宏替我找出一個合作兮對象,用伊兮護照來做出關兮證件。倍宏亦安排陳婉真特別來護航;陳婉真已經闖關成功並且在台灣設籍居留,由伊來護航應該無問題。但是飛機到台北要入關時卻互驗關兮小姐看出問題。在航警兮盤問下我一直無透露真正身份;我身上只有一本日據時代台灣人詩集與一本假護照,其他兮證件攏由陳婉真帶出境。最後尹查出我兮身份,第二工航警就將我送上飛機,飛向東京然後轉機回到休士頓。

 國民黨黑名單兮惡政在海內外台灣人共同扑拚下來解除。最後一名黑名單是林振昌。林振昌是宜蘭中學高我一年兮優等生;伊保送台灣大學物理系,Minnesota大學物理博士。伊兮阿姊丁蘭是張燦鍙兮牽手。國民黨用黑名單政策來恐嚇台灣人;若毋聽國民黨兮話在島內毋是關就是屠;在海外有厝未得轉。利用黑名單政策國民黨亦得到分化台灣人兮目的;聽國民黨兮話兮人,毋但會得自由出入故鄉,尹亦三不五時受國民黨兮賞賜,頭銜甚至官位。親像林振昌、郭倍宏、李應元等等台灣人兮菁英,尹為著台灣獨立兮理想來互列入黑名單,尹亦用家己兮聰明才智來用行動突破黑名單來創造個人兮前景並且詮釋台灣人兮歷史。

 一九九四年台灣舉行省長選舉。在國民黨侵佔台灣了後由陳儀兮長官公署開始,省主席攏是國民黨官派兮。國民黨兮「一個中國」政策將台灣歸屬中國兮一省,台灣「省」民繳納稅金支持「省」政府,佔在總統府兮「中央」政府統治台灣省、台北市、高雄市等院轄市。實質上「中央」政府與「省」政府所管理兮土地、人民並無什差別。但是在國民黨兮黨政軍構制下,架屋疊床會得代表全中國剝削台灣人民。在台灣人民一再爭取下,官派兮省長才開始民選,這是台灣民主政治兮一大步。四百年第一戰就是陳定南對抗宋楚瑜。宋楚瑜原是官派兮省主席,掌握全台灣兮樁仔腳,在伊當省主席期間就用台灣人兮稅金培植樁腳勢力。

 陳定南是農村子弟,伊用清廉兮形象來對抗宋販兮宮廷貴族,美國兮台灣鄉親發動支持陳定南後援會,李界木是總幹事,我負責財務。休士頓台灣同鄉會決議全力支持陳定南成立助選團。

 蔡正隆與我以及真多台獨盟員轉台灣助選。阮由台北開始在政見發表場所為陳定南爭取選票;然後到基隆演講。在台北期間除了演講助選亦與遷台無多久兮盟友交換意見,討論台獨在故鄉兮市場與展望。雖然社會上有聲音講台獨是票箱毒藥,講台獨會失去選票。但是蔡正隆與我依然以台獨為訴求,極力反對國民黨兮黑金手段。在現實勢利兮台北市台獨兮聲音確實無人愛聽。

 選戰期間阮轉移陣地來到南部。在台中聯盟總部由聯盟提供一台選舉戰車;車身有台灣獨立聯盟兮大標誌;車頂陳定南兮宣傳旗,在南部兮大街小巷蔡正隆這台大戰車也引起未少兮注意。

 在北到南兮助選中會得看到台灣民眾兮熱情與對台灣「變天」兮期待。宣傳兮口號「陳青天、陳青天、省長選互陳青天,台灣會變天」。宋楚瑜兮陣營由當時兮總統李登輝來主導;李登輝呵咾宋楚瑜,講尹倆人穿仝領褲。宋販兮陣營用「變天」來講陳定南若中選會將台灣毀去;宋陣營亦用陳定南兮本土形象,用中國出兵攻台來恐嚇選民。

 選舉期間看到真多公開買票兮情形;宋販仔出動黑道用變相方式來買票;有兮所在亦發生暴力兮事件。

 台灣兮媒體一直是國民黨所控制,海外同鄉助選兮廣告受報紙兮封鎖,電視台全是宋販兮鏡頭;電台有真多亦是國民黨兮傳聲筒。

 蔡正隆駛宣傳車大街小巷分發傳單;暗時廟前店頭踦台演講。有時一個所在講完就有人將阮載去別一個所在演講。講起來選舉期間人心強強滾,看起來真有希望,但是有一點真互阮擔心,就是台灣人兮中國文化包袱甚過重。有真多人明明台灣話真流利真好講;但是尹偏偏要用中國話。有真多人猶是認為尹是中國人;尹要尹兮子弟來學講中國話。文化這種物件是代表一個民族兮特性,一個族群若是無要肯定家己兮文化語言,這個族群就無資格來當家做主建立家己兮國家。台灣人四百年來一直受外來政權兮踐踏;尹對家己兮文化無信心,尹一向以統治者兮文化做為尹心靈依靠兮支柱。

 日據時代台灣人以日語做為尹兮國語;國民黨時代中國話就變成國語。台灣話包括福佬話、客家話、原住民族話在外來政權優勢兮語言政策攏變成方言、地方語。事實上語言學家肯定台灣話是獨立兮語言,台灣話並毋是中國話兮一個支流。

 陳定南選省長選輸宋楚瑜兮原因真多,但是在蔡正隆兮觀察下台灣人中國文化包袱是四百年第一戰失敗兮上大根源所在。台灣獨立要在文化上著手才是正路。

 蔡正隆轉來休士頓就開始為台語文兮延澶來奔走。在盟內伊強調聯盟應該加強台灣文化方面兮提昇;公論報用台文來寫社論。一九九五年七月蔡正隆在好友胡民祥兮贊助下在台灣人活動中心召開第一屆世界台語文研討會;伊邀請島內外台語文專家、作家、詩人等來共同為台語文兮延澶來探討研究。參加研討會兮同仁大家提供論文熱烈討論台語文兮展望與問題。研討會由文字本身到社會政治文化各層面來看待台語文兮前展性。這是台語文運動啟動兮第一大步。

 在這研討會我也將我兮台語文作品結集發表;「簡勇台語文自賞集」包括詩、散文、笑話、政治評論、選戰日記、小說等等。

 真不幸,蔡正隆在台語文研討會了三個月來過身。台灣獨立運動兮健將,台語文兮先鋒在台獨猶未成功,台文猶未開花結果前來離開現世間。

 為著繼承蔡正隆在台文方面兮餘志,我用台文創作來實踐摯友在台語文兮願望。在伊過身後數年來我用台文寫出「順生善後」、「循道上岸」、「逆道」、「黑珍珠詩集」、「愛河」等。我亦與胡民祥合寫「台語文、工程話、故人情」、「颱」。胡民祥對我在台語文方面兮用心真鼓勵;伊在伊公論報主編兮台灣文化版用「簡忠松兮文學」介紹我兮台文著作。胡民祥博士與蔡正隆博士是台大機械系同學;我是土木系與尹仝屆。胡民祥自中學就對文學真有興趣;伊來美國亦一直在文學上真認真;海外兮一寡文學活動伊攏積極參與;所以伊對台灣與海外兮文壇上真受肯定。一寡台灣兮鄉土作家攏透過胡民祥兮介紹來到海外介紹尹兮作品。海外兮同鄉對鄉土文學亦開始關懷並且透過鄉土作品漸漸瞭解故鄉苦難與社會政治兮現實惡質。真多人兮台灣意識就是由70年代鄉土文學論戰來啟發;一九七九年年底兮美麗島事件就是台灣意識所凝聚兮台獨意識,點醒台灣人當家作主兮火星。

 公元二千年台灣總統大選,胡民祥與我同齊轉去觀察選舉文化並且與台文同仁聯誼交換意見。選舉期間看到宋楚瑜、連戰等兮中國宮廷爭權手腕,復看到中國朱鎔基對台灣選民恐嚇兮嘴臉;連戰敗選了,李登輝變成過街老鼠受反本土兮糟蹋侮辱。但是政權輪替了後,陳水扁總統兮表現亦真互人失望;核四廠復建、對中國兮「五不」承諾等政策失誤互真多人有受騙兮感覺。胡民祥與我對選舉期間所觀察兮印象與新政府兮失策有深深兮同感。伊鼓勵我將在「簡勇台語文自賞集」兮小說「莊公半佛記」用總統大選期間文化觀察兮印象與台灣政權輪替後兮政治現象來完成。

 「莊公半佛記」是以一個留學生在海外為著堅持台灣人兮尊嚴抗拒一寡主張「無提白無提」與國民黨掛勾兮台灣人。故事是用廟、廟公、廟委來代表同鄉會、會長、理事等為著理念兮紛爭來表現海外台灣人無仝兮角色。莊公最後得到勝利,但是伊真正關切兮是台灣兮獨立自主。

 我將故事搬到島鄉包括陳定南競選省長、彭明敏參與總統選舉及公元二千年總統大選。故事由對阿扁政權兮期待變成失望,莊公黯然失望。但是在失望中伊幻想中國侵略台灣,伊發揮台獨精神抗拒中國兮侵犯。最後莊公帶領同志行上台獨兮終極目標。

 胡民祥呵咾「莊公半佛記」是一篇成功兮「魔幻寫實」小說;伊在公論報文化專刊連載五個月,並且每期寫導讀及評論。

 親像小說所寫,台獨這條路坎坎坷坷。有人半途倒去,有人投入敵營,亦有人利用台獨來騙名騙財。在這條路咱亦看到形形色色兮角色;每人有伊兮見解,每人有伊對台獨深淺兮體會。有人認為本土政權就是台獨,國旗、國名無重要;有人認為實質兮獨立就是現狀兮政體,要求進一步兮改變就是製造麻煩。

台獨這條路,雖然猶未行透,但是我看到路尾是台灣共和國這個國家與世界其他一百九十多個國家存在這個地球上。從台獨建國聯盟一個盟員兮角度來看,雖然台獨這條路會使講是真孤單兮長路;在這條路我看到未少意志堅強、腳步穩定兮同志。在這條路我亦看到一寡非常互人感動兮事蹟;這些意志堅強兮同志伊所表現兮毅力與勇氣,常常鼓勵我繼續行完台獨這條路。這條路兮盡頭就是台灣共和國。